БАЙГУУЛЛАГЫН ТУГ ЗАЛАХ ХҮНДЭТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2020 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын туг, бэлгэ тэмдгийн загвар, хэрэглэх журам батлах тухай” А/93 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд байгууллагын тугийг журамд заасан загварын дагуу шинэчилж, тус газрын даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/36 дугаар тушаалаар байгууллагын туг залах хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг 2020 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр зохион байгууллаа.

Back to top button