Home / 2020 онд дэвшүүлсэн зорилт
2020 онд дэвшүүлсэн зорилт

2020 онд дэвшүүлсэн зорилт

Зорилго, зорилт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд

2020 оны зорилт “ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭШСЭН, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ, АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ САЙЖРУУЛАХ” зорилт  дэвшүүлсэн.

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

– Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгон шинэчлэн баталж, мөрдүүлэх

– Мэргэшсэн, чадварлаг хүний нөөцийг бүрдүүлж, хөгжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

– “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг эрчимжүүлэх, бодит үр дүнд хүргэн дүгнэх

Тус газар 2020 онд “МЭДЛЭГ УР ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЖ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГАА САЙЖРУУЛАХ” зорилт дэвшүүлсэн:

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд:

– Алба хаагчдын ажилдаа хандах хандлага, үр бүтээмжийг нэмэгдүүлэх

– Алба хаагчдын мэдлэг, сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулах

– Ажлын байрны сахилга хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх

– Алба хаагчдын нийгмийн баталгааг сайжруулах

 

Scroll To Top