ЦАГДАН ХОРИХ БАЙРАНД МӨРДӨГДӨХ ГАДАГШАА

БОЛОН ДОТОГШОО ЧИГЛЭСЭН ХУУЛЬ

ТОГТООМЖИЙН СУДАЛГАА

2017.02.07.                                                                                                                                  Булган сум

 

д/д Хууль тогтоомжийн нэр Гадагшаа чиглэсэн Дотогшоо  чиглэсэн Тайлбар
                                                                                         Хууль
1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль + +  
2 Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль + +  
3 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль + +  
4 Эрүүгийн хууль + +  
5 Төрийн албаны хууль + +  
Засгийн газрын тогтоол
1 ШШГБ-ын албан хаагчдад төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам   +  
2 Хорих байгууллагын алба хаагчдад хоригдолтой ажилласны нэмэгдэл олгох журам   +  
3 Хорих байгууллагын гүйцэтгэх ажилтанд тусгай албаны нэмэгдэл олгох журам   +  
4 Хорих байгууллагын алба хаагчдад албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам   +  
Журам заавар
1 Хорих байрны дотоод журам + +  
2 Хорих ангийн дотоод журам + +  
3 Харуул хамгаалалт ялтанд хяналт тавих журам + +  
4 Тэргүүний хүмүүжигчийн урамшуулал олгох журам + +  
5 Ялтныг нийгэмшүүлэх хөтөлбөр + +  
6 Нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөлтийн заавар + +  
7 Ялтанд шагналын хоног олгох, тэнсэн суллах, ялын дэглэмийг өөрчлөхөд мөрдөх журам + +  
8 Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны нийгмийн ажилтны ажлын заавар + +  
9 ШШГБ-ын галт зэвсэг, хэрэгслэлтийг бүртгэх, олгох,хадгалах, хяналт тавих журам + +  
10 Ялтныг хорих ангид хуваарилах, хорих анги хооронд шилжүүлэх журам + +  
11 Ялтныг хуяглан хүргэх заавар + +  
12 Ялтныг мэргэжлийн түр сургалтанд хамруулах, шалгалт авах, мэргэжлийн чадамжийн гэрчилгээ олгох журам + +  
13 Сахилгын байр тусгаарлах тасалгааны нөхцөл журам + +  
14 ШШГБ-ын ажилтаны тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх журам + +  
15 Цагдан хоригдсон этгээдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх түүнийг эрүүл мэндийн байгууллагад эмчлэх, цагдан хорих   байранд эмнэлгийн ажилтан ирж үйлчлэх + +

15 Цагдан хоригдсон этгээдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх түүнийг эрүүл мэндийн байгууллагад эмчлэх, цагдан хорих   байранд эмнэлгийн ажилтан ирж үйлчлэх + +  
                                                                    Тушаалууд
1 ШШГБ-ын ажилтанд шагнал урамшуулал олгох журам + +  
2 ШШГБ-ын ажилтны ёс зүйн дүрэм + +  
3 ШШГБ-ын офицер ахлагч нарт цэргийн цол олгох журам + +  
4 Иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам + +  
5 ШШГБ-ын үйлчилгээний стандарт + +  
6 ШШГБ-ын хөдөлмөрийн дотоод журам + +  
7 ШШГБ-ын архивын ажлын заавар + +  
8 ШШГБ-ын ажилтны дүрэмт хувцас, албаны үнэмлэхийг хураан авах, тооцоо хийх журам   +  
9 ШШГБ-ын ажилтны сахилгын дүрэм + +  
10 ШШГБ-ын офицер, ахлагч нарт нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам   +  

 

 

 

 

 

СУДАЛГАА ГАРГАСАН: ХҮНИЙ ТОО БҮРТГЭЛИЙН

БАЙЦААГЧ, ДЭСЛЭГЧ                            Н. ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top